هاست پر سرعت آلمان

پلن 1

فضا 100 مگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • معمولی سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 1 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 1 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 1 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 1 ساب دامین
 • ندارد پارک دامین،ادان دامین
پلن 2

فضا 250 مگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • معمولی سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 1 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 2 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 1 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 1 ساب دامین
 • ندراد پارک دامین،ادان دامین
پلن 3

فضا 500مگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • متوسط سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 1 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 2 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 1 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 1 ساب دامین
 • 1 پارک دامین،ادان دامین
پلن 4

فضا 750مگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • متوسط سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 2 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 3 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 2 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 3 ساب دامین
 • 1 پارک دامین،ادان دامین
پلن 5

فضا 1 گیگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • خوب سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 2 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 3 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 2 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 3 ساب دامین
 • 2 پارک دامین،ادان دامین
پلن 6

فضا 2 گیگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • خوب سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 3 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 4 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 3 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 4 ساب دامین
 • 2 پارک دامین،ادان دامین
پلن 7

فضا 3 گیگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • خوب سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 4 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 5 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 4 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 5 ساب دامین
 • 3 پارک دامین،ادان دامین
پلن 8

فضا 5 گیگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • خوب سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 5 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • 7 تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 5 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • 7 ساب دامین
 • 3 پارک دامین،ادان دامین
پلن 9

فضا 10 گیگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • عالی سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 10 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • نامحدود تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 10 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • نامحدود ساب دامین
 • 8 پارک دامین،ادان دامین
پلن 10

فضا 20 گیگابایت
سرور لایت اسپید
اپتایم 99.99%
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنی

 • عالی سرعت
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آلمان / Hetzner مکان دیتاسنتر
 • بله انتی دیداس،فایرفال،انتی شلر
 • 10 تعداد اکانت FTP قابل ساخت
 • نامحدود تعداد دیتابیس قابل ساخت
 • 10 تعداد اکانت ایمیل قابل ساخت
 • نامحدود ساب دامین
 • 8 پارک دامین،ادان دامین