نمایندگی فروش هاست سی پنل المان

نمایندگی پلن 1

سایر امکانات نامحدود

 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 20 تعداد اکانت قابل ساخت
نمایندگی پلن 2

سایر امکانات نامحدود

 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 20 پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 30 تعداد اکانت قابل ساخت
نمایندگی پلن 3

سایر امکانات نامحدود

 • 35 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 45 تعداد اکانت قابل ساخت
نمایندگی پلن 4

سایر امکانات نامحدود

 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 50 تعداد اکانت قابل ساخت
نمایندگی پلن 5

سایر امکانات نامحدود

 • 65 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین،ادان دامین
 • آلمان / Hetzner محل دیتاسنتر
 • 70 تعداد اکانت قابل ساخت